Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2013

Varnienn
Reposted fromrickmiller rickmiller
Varnienn
4169 25fb
Reposted fromTLC2 TLC2

November 28 2013

Varnienn
3430 48ad
Omg! This is Tea!
Reposted frompassionative passionative

November 24 2013

Varnienn
1299 88ef
Reposted fromShini Shini
Varnienn
1423 a722
Reposted fromShini Shini
7606 3524 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaNieWiem NieWiem

November 13 2013

Varnienn
9836 06a5
Reposted frommajowka majowka
Varnienn
9938 c6b1
Reposted frommarvella marvella
1011 ab9d 500
Reposted frommarraphy marraphy
Varnienn
0142 6abf
Reposted fromfeelalive feelalive
1022 94b9 500

paisley-pineapple:

maeroero:

makes me think of Alice in Wonderland

same

Reposted frompiploo piploo
Varnienn
Skrzypek: (...) Jakże byłem naiwny, kiedy mi się wydawało, że można się uwolnić od ciebie przez sztukę. Że wystarczy przeciągnąć smyczkiem po strunach, żeby utracić niewinność.
Matka: Czy zmieniłeś zdanie?
Skrzypek: Teraz już wiem, że trzeba nożem po gardle.
— Sławomir Mrożek "Rzeźnia"
Reposted frommajkey majkey viaNieWiem NieWiem
Varnienn
1691 1c5f
Reposted fromLayza Layza viaNieWiem NieWiem
Varnienn
5310 1caa 500
Reposted fromTaieri Taieri viaNieWiem NieWiem
Varnienn
0113 4acd
Reposted fromhenri henri viaNieWiem NieWiem
Varnienn
Samuel Beckett, Końcówka
Reposted fromzielono zielono viaNieWiem NieWiem
4053 0bc7 500

The best and probably only kind of pleasure that I can afford at the moment. 

Damn, I am so excited about the upcoming season 3, I still have all those reichenback feels.

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaNieWiem NieWiem

November 09 2013

3759 3f77

Allons-y!

Reposted fromscottishbitch scottishbitch
Varnienn
- Ciii... Słyszysz to? To dźwięk przebaczenia.
- To dźwięk tonących ludzi Karl.
- To właśnie tak brzmi przebaczenie. Krzyki i następnie cisza.
— Llamas with hats
Reposted fromnacpanazyciem nacpanazyciem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl